BGN
 • BGN
 • USD
 • EUR
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • JPY

Количка

0 артикула

Ако си измерите и запишете гръдна обиколка , ханш за облекла или дължина на стелката за обувки  - гарантирано ще получите точния размер за вас!!!!!

Експресна поръчка без регистрация

Начало ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ въглероден двуокис

въглероден двуокис

Цена: 27.00лв.
 • Код:
  5005
Въглеродният диоксид се извлича от находища на природен газ или чрез други химични процеси. Използва се в хранително- вкусовата промишленост, пожарогасене и различни производствени процеси. Приложeние заваряване и рязане при електрическа дъга замразяване и пакетиране на хранителни продукти газиране на минерална вода и други напитки пожарогасителни системи употреба на сух лед и др. Това е цена за 40 литрова бутилка,т,е 0,75 лв без ДДС за килограм Разполагаме и с малки 7,5 л бутилки , там цената на въгледородния двуокис е 1 лв без ДДС на килограм
Няма наличност
Ако желаете може да попитате дали сме доставили на rabotnoobleklo.eu@gmail.com
Приложение №16 към чл. 41, ал. 1 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител / вносител: “Дия- газ” ООД Дата на издаване: 01.2011 Дистрибутор: “Дия- газ” ООД Гр. СЛИВЕН 8800 Издание: 2 ул. Самуиловско шосе 22 Заменя издание: 1 ЕИК/ 119629563 ИН по ЗДДС: BG 119629563 ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД стр. 4 1 ИЗГОТВЯНЕ И НАИМЕНОВАНИЕ Указание за безопасност 6 Наименование на продукт: въглероден диоксид Химическа формула: СО2 Производител/Доставчик “Дия-газ” ООД Телефон 044622884 Факс 044622884 Адрес гр. Сливен 8800, ул.Самуиловско шосе 22 2 СЪСТАВ/ ДАННИ ЗА СЪСТАВ Вещество/ изготвяне: въглероден диоксид, нискотемпературен, втечнен 100% CAS номер: 124-38-9 EG-Nr. 204-696-9 Клас: - Не съдържа други компоненти или примеси, които могат да повлияят класификацията на продукта. 3. ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ Втечнен газ. При по-големи концентрации може да действа задушаващо. 4 МЕРКИ ПРИ ПЪРВА ПОМОЩ Вдишване: По-високи концентрации могат да причинят задушаване. Симптомите могат да бъдат неподвижност и загуба на съзнание. Ниски концентрации на СО2 предизвикват учестено дишане и главоболие. Пострадалият трябва да се изнесе на чист въздух, като преди това Стр. 1 oт 4 Приложение №16 към чл. 41, ал. 1 му се постави дихателен апарат. Да се постави на топло и сухо място. Да се извика лекар. При спиране на дишането направете изкуствено дишане . Контакт с кожата и очите: Очите да се изплакнат веднага с вода мин. 15 мин. При студови изгаряния да се промива с вода мин. 15 мин. Покриите изгореното място стерилно и извикайте лекар. Поглъщане : не се предвижда 5 МЕРКИ ПРИ ПОЖАР Клас: негорим Специални рискове: въздействието на огън може да предизвика взрив. Опасни продукти от изгарянето: няма Подходящпожарогасителни средства: могат да се използват всички известни пожарогасителни средства. Специални методи: Ако е възможно спрете изтичането на газ. Отдалечете се от резервоара и охладете с вода от защитена позиция. При излизане на газ не пръскайте резервоара с вода. Напръскайте от защитена позиция околността с вода, за да ограничите пожара. Специална екипировка за пожарникарите: В затворени помещения използвайте дихателни апарати, които не са зависими от околният въздух. 6 МЕРКИ ПРИ НЕПРЕДУМИШЛЕНО ИЗПУСКАНЕ Предпазни мерки за хората: Напуснете помещението. Носете предпазно облекло. При влизане в зоната използвайте дихателни уреди, които не са зависими от околната среда докато не се докаже безопасността на околната атмосфера. Погрижете се за достатъчно вентилиране / проветряване/ Предпазни мерки за околната среда: Опитайте се да спреде изтичането на газ. Да се предотврати проникването в канализация, мазета, работни подземия или места, където е опасно да се наслои. Методи за почистване: Да се проветри помещението. 7 УПОТРЕБА И СКЛАДИРАНЕ Съхранение: Съдът да се съхранява на проветриво място при температура под 50°С. Да се предотврати нахлуването на вода в съда. Предотвратете обратно връщане в съда. Да се използва само такова оборудване, което е подходящо за този продукт и предвидените налягане и температура. При съмнение консултирайте доставчика. Спазвайте инструкциите на доставчика. Стр. 2 oт 4 Приложение №16 към чл. 41, ал. 1 8. ЕКСПОЗИЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТАВА Лични предпазни средсва: Погрижете се за добра вентилация. Очите, лицето и кожата да се предпазват от пръски. Максимално допустима концентрация на работното място: За Германия 5000 ррм За Великобритания 15000 ppm STEL/ 5000 LTEL За Швейцария 5000 ppm 9 ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА Състояние при 20 °C: втечнен газ Цвят: безцветна течност Мирис: без мирис Моларна маса 44 Точка на топене “– 56,6 0С” Точка на кипене “– 78,50С” Критична температура “30 0С” Налягане на парата при 200С 57,3 бара Относителна плътност, газообр.(въздух=1) 1.52 Относителна плътност, течен (вода=1) 1,03 Разтворимост във вода (мг/л) 2000 Експлозионни граници (об.% във въздух) негорим Други данни: газ/ парите са по-тежки от въздуха. Могат да се събират в затворени помещения, особено на пода или в по-ниски участъци. 10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ Стабилност и реактивност Стабилен при нормални условия. 11. ТОКСИЛОГИЧНИ ДАННИ : Общо: Високите концентрации предизвикват бързо проблеми при кръвообръщението.Симптоми са главоболие, гадене и повръщане, може да се стигне и до изпадане в безсъзнание. 12.ДАННИ ЗА ЕКОЛОГИЯТА Общи данни: СО2 / парников ефект. Стр. 3 oт 4 Приложение №16 към чл. 41, ал. 1 13. УКАЗАНИЯ ЗА ОТВЕЖДАНЕ Общи указания Да не се изпуска в мазета, работни подземия, канализация и подобни такива, където концентрацията на газа може да бъде опасна. Забранява се изпускането на големи количества в атмосферата. Ако се нуждаете от съвети моля да се обърнете към производителя. 14. ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТ UN омер: 1013 H.I. Nr: 20 ADR/RID Означение: въглероден диоксид Означение по ADR: клас: 2 листовка 2.2: негорим, неотровен газ ADR/RID код на класификация: 2А Друга информация за транспорт: По възможност да не се транспортира в превозни средства, на които кабината на шофьора не е отделена от ремаркето. Водачът трябва да е запознат с опасностите на товара и трябва да знае какво да предприеме при катастрофа или злополука. Газовите бутилки да бъдат осигурени при транспортиране. Погрижете се за достатъчна вентилация. Спазвайте предписанията. 15. ПРЕДПИСАНИЯ Класификация на ЕС: не е упоменато в приложение I. Не е класифициран като опасно вещество. Класификация на ЕС: не е необходимо Фрази: няма R-фрази няма S-фрази няма 16. ДРУГИ ДАННИ Действа задушаващо във високи концентрации. Може да причини измръзване. Съдовете да се съхраняват на проветриво място. Не вдишвайте газа. Да се спазват всички национални и местни предписания. Често се пренебрегва рискът от задушаване, обърнете особено внимание на тази тема, когато инструктирате работниците. Преди да се използва продукта в нов процес или опит би трябвало да се проведе внимателно изследване за поносимост и сигурност на материала. Данните не са договорни гаранции за свойствата на продукта. Те са дадени на базата на настоящият статус на познания. Стр. 4 oт 4
Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки

Най-продавани