BGN
 • BGN
 • USD
 • EUR
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • JPY

Количка

0 артикула

Ако си измерите и запишете гръдна обиколка , ханш за облекла или дължина на стелката за обувки  - гарантирано ще получите точния размер за вас!!!!!

АРГОН

Цена: 39.00лв.
 • Код:
  5002
Аргон,газообразен, подходящ за ВИГ заваряване.Използва се като защитен газ за заваряване на неръждавейка,цветни метали и черно.
Няма наличност
Ако желаете може да попитате дали сме доставили на rabotnoobleklo.eu@gmail.com
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител / вносител: “Дия-газ” ООД Дата на издаване: 01.2011 Гр. Сливен 8800, Издание: 1 ул.Самуиловско шосе 22 Заменя издание: не заменя ЕИК: 119629563 ИН по ЗДДС: BG 119629563 стр. 4 АЗОТ 1 вещество/състав и фирмено обозначение Лист по безопасност № 01 Название на продукта Азот Химическа формула N2 Употреба на веществото Създаване на инертна среда Производител/доставчик „Дия-газ” ООД, гр. Сливен Номер за спешни случаи 0889801594 2 състав/данни за съставките Вещество/състав Азот GAS-№ 07727-37-9 EINECS-№ 231-783-9 3 възможни опасности Сгъстен газ. Във високи концентрации над 80% може да е задушаващ. 4 Мерки за първа помощ Вдишване Високи концентрации може да предизвикат задушаване. Симптомите могат да са неподвижност или загуба на съзнание. Жертвата не забелязва задушаването. Жертвата да се изнесе на чист въздух като се използва кислороден апарат. Да се държи на топло и в покой. Да се извика лекар. При липса на спонтанно дишане – изкуствено обдишване. 5 противопожарни Мерки Подходящи средства за гасене Всички познати средства за гасене могат да се използват. Специални методи Ако е възможно, да се спре изтичането на газ. Да се отстрани съда или да се охлади с вода от безопасна позиция. Опасни продукти от горенето Няма Специална предпазна екипировка за противопожарната служба В затворени помещения да се използва кислороден апарат. 6 Мерки при непреднамерено изпускане Лични предпазни мерки Мястото да се предпази от достъп на външни лица. При навлизане в обсега да се използва кислороден апарат, докато се докаже безопасността на атмосферата. Погрижете се за достатъчна вентилация. Мерки по опазване на околната среда Опитайте да спрете изтичането на газа. Методи за почистване Проветрете помещението. 7 манипулиране и съхранение Манипулиране и съхранение Да се предотврати нахлуването на вода в съда. Да не се допуска възвратен поток в съда. Да се използва само такова оборудване, което е подходящо за този продукт и за разчетените температура и налягане. В случай на съмнение допитайте се до доставчика на газа. Съдът да се съхранява при температура по-ниска от 500С на проветриво място. 8 Контрол при експозиция и лични предпазни средства Граници на експозиция Веществото се съдържа в атмосферния въздух в концентрация около 78 % об. Контрол на експозиция Да не се допуска изпускане на големи количества от веществото в затворени пространства. Контрол на експозиция в работна среда Да се спазват стриктно изискванията в т.7. Защита на дихателните пътища Работните помещения, в които е възможно изпускане на големи количества от веществото да са осигурени със съответното вентилиране. Защита на ръцете Не е необходима. Защита на очите Не е необходима. Защита на кожата и тялото Не е необходима. Контрол на въздействието на веществото върху околната среда Веществото няма вредно въздействие върху околната среда. 9 физични и химични свойства Вид безцветен газ Мирис не се усеща на мирис Моларна маса (kg/kmol) 28 Състояние при 200С сгъстен газ Точка на кипене “- 196 0С” Точка на топене “- 210 0С” Критична температура “- 147 0С” Експлозионни граници (% във въздуха) няма Окислителни свойства няма Парно налягане при 200С не е приложимо Относителна плътност, gasf.(въздух=1) 0.97 Разтворимост във вода (200С, 1 bar) 20 mg/l 10 стабилност и реактивност Стабилност и реактивност Стабилен и нереактивоспособен при нормални условия. Особени рискове Въздействието на огън и топлина може да предизвика разрушаване/експлозия на съда. Не е запалим. 11 токсикологични данни Общо Не са известни токсикологични въздействия на продукта върху околната среда. 12 Eкологични данни Общо Продуктът не въздейства върху околната среда. 13 указания за изпразване Общо Да не се оставя да се изпуска в канализация, изби, изкопи и др.подобни затворени места, където натрупването на газове би било опасно. На добре вентилирано място да се изпусне в атмосферата. Да се консултира с доставчика на газа при нужда от съвет. Код за отпадък, 16 05 05 газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04. 14 указания за транспортиране ADR/RID номер 20 UN-номер 1066 Наименование азот, сгъстен Обозначение по ADR етикет за опасност 2.2 ADR/RID клас 2 ADR/RID Класификационен код 1 А Друга информация за транспортиране По възможност да не се превозва в камиони чиито товарни помещения не са отделени от кабината. Шофьорът трябва да познава възможните опасности на товара и трябва да знае какво да прави при нещастен случай или авария. Вентилът на бутилката трябва да е затворен и уплътнен. Спирателната гайка или спирателната пробка (доколкото има такава) трябва да е закрепена правилно. Капачката на вентила трябва да е закрепена правилно. Бутилките да са укрепени срещу падане. Да се осигури достатъчно вентилиране. Да се спазват валидните предписания. 15 предписания Предложен от газовата индустрия. Не е класифициран като опасно вещество . EО-обозначение R-фрази - S- фрази 9, 23 Рискови фрази - няма Съвети за безопасност S9 Съдът да се съхранява на добре вентилирано място S23 Да не се вдишва. 16 други данни Да се спазват всички национални/местни предписания. Рискът от задушаване често се пренебрегва и трябва да бъде особено подчертан пред всички служители. Преди продуктът да бъде използван в някакъв нов процес или опит, следва да се проведе грижлива проверка за поносимостта на материала и за безопасността. Данните не са договорни презастраховки относно свойствата на продукта. Те се основават на днешното ниво на познанията. Производител/Доставчик “Дия-газ” ООД Телефон +359 44 622884 Факс +359 44 622884 Адрес гр. Сливен 8800, ул.”Самуиловско шосе” 22
Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки

Най-продавани